(1)
จอมวิญญาณ์ ว. .; อินทสิน ศ.; อู่เจริญ ล. ภูมิศาสตร์กับการระบาดของโควิด 19 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี. UDRUAJ 2022, 10, 1.