(1)
เดชกุลทอง พ. . .; ชัยภักดี เ.; สินทร ส. ความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ตามแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ ของกลุ่มอาชีพสตรีทอผ้าไหมบ้านเสี้ยวน้อย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ. UDRUAJ 2022, 10, 67.