(1)
สังวงศ์ ว. .; สายรักษา แ.; สิงหเลิศ ร. การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนแบบพึ่งตนเองบนพื้นฐานเกษตรอินทรีย์ จังหวัดหนองคาย. UDRUAJ 2022, 10, 152.