ศรีพันธุ์ เ. . แนวทางการเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารของครัวเรือน ตามโครงการโคก หนอง นา จังหวัดอุดรธานี. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, ๊Udonthani, Thailand, v. 10, n. 1, p. 138, 2022. Disponível em: https://so06.tci-thaijo.org/index.php/UDRUAJ/article/view/255271. Acesso em: 29 ม.ค. 2023.