ลาดสุวรรณ์ ว. .; แสนโภชน์ ก. แนวทางการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนในการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ของอำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี . วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, ๊Udonthani, Thailand, v. 10, n. 1, p. 54, 2022. Disponível em: https://so06.tci-thaijo.org/index.php/UDRUAJ/article/view/255294. Acesso em: 29 ม.ค. 2023.