จอมวิญญาณ์ ว. .; อินทสิน ศ.; อู่เจริญ ล. ภูมิศาสตร์กับการระบาดของโควิด 19 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, ๊Udonthani, Thailand, v. 10, n. 1, p. 1, 2022. Disponível em: https://so06.tci-thaijo.org/index.php/UDRUAJ/article/view/255297. Acesso em: 29 ม.ค. 2023.