หารธงชัย ก. . การใช้เทคนิคการสอนบทสนทนาเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 . วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, ๊Udonthani, Thailand, v. 10, n. 1, p. 82, 2022. Disponível em: https://so06.tci-thaijo.org/index.php/UDRUAJ/article/view/255683. Acesso em: 29 ม.ค. 2023.