เดชกุลทอง พ. . .; ชัยภักดี เ.; สินทร ส. ความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ตามแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ ของกลุ่มอาชีพสตรีทอผ้าไหมบ้านเสี้ยวน้อย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, ๊Udonthani, Thailand, v. 10, n. 1, p. 67, 2022. Disponível em: https://so06.tci-thaijo.org/index.php/UDRUAJ/article/view/255859. Acesso em: 29 ม.ค. 2023.