สกุลสืบ ท. วนิดา : การดัดแปลงนวนิยายสู่ละครโทรทัศน์. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, ๊Udonthani, Thailand, v. 10, n. 1, p. 35, 2022. Disponível em: https://so06.tci-thaijo.org/index.php/UDRUAJ/article/view/255906. Acesso em: 29 ม.ค. 2023.