มูลปินใจ น. . . การพัฒนารูปแบบการจัดการขยะอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน : กรณีศึกษา เทศบาลตำบลไหล่หิน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง . วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, ๊Udonthani, Thailand, v. 10, n. 1, p. 118, 2022. Disponível em: https://so06.tci-thaijo.org/index.php/UDRUAJ/article/view/255914. Acesso em: 29 ม.ค. 2023.