สังวงศ์ ว. .; สายรักษา แ.; สิงหเลิศ ร. การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนแบบพึ่งตนเองบนพื้นฐานเกษตรอินทรีย์ จังหวัดหนองคาย. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, ๊Udonthani, Thailand, v. 10, n. 1, p. 152, 2022. Disponível em: https://so06.tci-thaijo.org/index.php/UDRUAJ/article/view/256423. Acesso em: 29 ม.ค. 2023.