ศรีพันธุ์ เกศกาญ. 2022. “แนวทางการเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารของครัวเรือน ตามโครงการโคก หนอง นา จังหวัดอุดรธานี”. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 10 (1). ๊Udonthani, Thailand:138. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/UDRUAJ/article/view/255271.