ศรีเสนพิลา เกรียงไกร. 2022. “แนวทางการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมของครัวเรือนยากจน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี”. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 10 (1). ๊Udonthani, Thailand:102. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/UDRUAJ/article/view/255292.