ลาดสุวรรณ์ วาสนา, และ แสนโภชน์ กฤตติกา. 2022. “แนวทางการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนในการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ของอำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี”. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 10 (1). ๊Udonthani, Thailand:54. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/UDRUAJ/article/view/255294.