จอมวิญญาณ์ วิชญ์, อินทสิน ศริยา, และ อู่เจริญ ลภัสรดา. 2022. “ภูมิศาสตร์กับการระบาดของโควิด 19 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี”. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 10 (1). ๊Udonthani, Thailand:1. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/UDRUAJ/article/view/255297.