หารธงชัย กนกชญา. 2022. “การใช้เทคนิคการสอนบทสนทนาเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5”. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 10 (1). ๊Udonthani, Thailand:82. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/UDRUAJ/article/view/255683.