เดชกุลทอง พนารัตน์, ชัยภักดี เดือนเพ็ญพร, และ สินทร สามารถ. 2022. “ความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ตามแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ ของกลุ่มอาชีพสตรีทอผ้าไหมบ้านเสี้ยวน้อย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ”. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 10 (1). ๊Udonthani, Thailand:67. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/UDRUAJ/article/view/255859.