สกุลสืบ ทัตพิชา. 2022. “วนิดา : การดัดแปลงนวนิยายสู่ละครโทรทัศน์”. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 10 (1). ๊Udonthani, Thailand:35. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/UDRUAJ/article/view/255906.