สังวงศ์ วารีรัฐ, สายรักษา แดนวิชัย, และ สิงหเลิศ รังสรรค์. 2022. “การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนแบบพึ่งตนเองบนพื้นฐานเกษตรอินทรีย์ จังหวัดหนองคาย”. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 10 (1). ๊Udonthani, Thailand:152. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/UDRUAJ/article/view/256423.