[1]
ศรีพันธุ์ เ. ., “แนวทางการเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารของครัวเรือน ตามโครงการโคก หนอง นา จังหวัดอุดรธานี”, UDRUAJ, ปี 10, ฉบับที่ 1, น. 138, มิ.ย. 2022.