[1]
ศรีเสนพิลา เ. ., “แนวทางการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมของครัวเรือนยากจน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี”, UDRUAJ, ปี 10, ฉบับที่ 1, น. 102, มิ.ย. 2022.