[1]
จอมวิญญาณ์ ว. ., อินทสิน ศ., และ อู่เจริญ ล., “ภูมิศาสตร์กับการระบาดของโควิด 19 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี”, UDRUAJ, ปี 10, ฉบับที่ 1, น. 1, มิ.ย. 2022.