[1]
หารธงชัย ก. ., “การใช้เทคนิคการสอนบทสนทนาเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ”, UDRUAJ, ปี 10, ฉบับที่ 1, น. 82, มิ.ย. 2022.