[1]
เดชกุลทอง พ. . ., ชัยภักดี เ., และ สินทร ส., “ความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ตามแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ ของกลุ่มอาชีพสตรีทอผ้าไหมบ้านเสี้ยวน้อย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ”, UDRUAJ, ปี 10, ฉบับที่ 1, น. 67, มิ.ย. 2022.