[1]
มูลปินใจ น. . ., “การพัฒนารูปแบบการจัดการขยะอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน : กรณีศึกษา เทศบาลตำบลไหล่หิน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ”, UDRUAJ, ปี 10, ฉบับที่ 1, น. 118, มิ.ย. 2022.