[1]
สังวงศ์ ว. ., สายรักษา แ., และ สิงหเลิศ ร., “การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนแบบพึ่งตนเองบนพื้นฐานเกษตรอินทรีย์ จังหวัดหนองคาย”, UDRUAJ, ปี 10, ฉบับที่ 1, น. 152, มิ.ย. 2022.