ศรีพันธุ์ เ. . “แนวทางการเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารของครัวเรือน ตามโครงการโคก หนอง นา จังหวัดอุดรธานี”. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, ปี 10, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2022, น. 138, https://so06.tci-thaijo.org/index.php/UDRUAJ/article/view/255271.