ศรีเสนพิลา เ. . “แนวทางการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมของครัวเรือนยากจน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี”. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, ปี 10, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2022, น. 102, https://so06.tci-thaijo.org/index.php/UDRUAJ/article/view/255292.