ลาดสุวรรณ์ ว. ., และ แสนโภชน์ ก. “แนวทางการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนในการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ของอำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี”. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, ปี 10, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2022, น. 54, https://so06.tci-thaijo.org/index.php/UDRUAJ/article/view/255294.