จอมวิญญาณ์ ว. ., อินทสิน ศ., และ อู่เจริญ ล. “ภูมิศาสตร์กับการระบาดของโควิด 19 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี”. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, ปี 10, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2022, น. 1, https://so06.tci-thaijo.org/index.php/UDRUAJ/article/view/255297.