สกุลสืบ ท. “วนิดา : การดัดแปลงนวนิยายสู่ละครโทรทัศน์”. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, ปี 10, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2022, น. 35, https://so06.tci-thaijo.org/index.php/UDRUAJ/article/view/255906.