สังวงศ์ ว. ., สายรักษา แ., และ สิงหเลิศ ร. “การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนแบบพึ่งตนเองบนพื้นฐานเกษตรอินทรีย์ จังหวัดหนองคาย”. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, ปี 10, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2022, น. 152, https://so06.tci-thaijo.org/index.php/UDRUAJ/article/view/256423.