[1]
เอกพจน์ ธ. 2021. มโนอุปลักษณ์ [หนี้ คือ โรค]: การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับมโนทัศน์ของคนไทย. วรรณวิทัศน์. 21, 1 (มิ.ย. 2021), 1–31.