[1]
มณีใสโ. 1. โคลงห้าตามแนวความคิดของจิตร ภูมิศักดิ์. วรรณวิทัศน์. 2, (1), 11-21. DOI:https://doi.org/10.14456/vannavidas.2002.2.