[1]
เฉิดฉินนภาพ. 1. ลักษณะการเสนอสารในข้อความโฆษณาในหนังสือพิมพ์ภาษาไทยระหว่าง พ.ศ. 2387-2487. วรรณวิทัศน์. 2, (1), 137-147. DOI:https://doi.org/10.14456/vannavidas.2002.12.