[1]
จินเลิศน. 1. การจำแนกหมวดคำในตำราหลักไวยากรณ์ไทย: หลากวิธีคิดหลายทฤษฎี. วรรณวิทัศน์. 6, (1), 189-216. DOI:https://doi.org/10.14456/vannavidas.2006.7.