[1]
นิรัญทวีพ. 1. กลวิธีการใช้ภาษาในข้อความโฆษณา: ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้ภาษา. วรรณวิทัศน์. 8, (1), 89-145. DOI:https://doi.org/10.14456/vannavidas.2008.4.