[1]
พัดทองส. 1. บทกลอน. วรรณวิทัศน์. 11, (1), (5).