[1]
โชติดิลกส. 1. แนวคิดเรื่องโลกศาสตร์ในคัมภีร์โลกทีปกสารและจักกวาฬทีปนี. วรรณวิทัศน์. 11, (1), 61-89. DOI:https://doi.org/10.14456/vannavidas.2011.4.