[1]
เจริญจิตรกรรมป. 1. บทบรรณาธิการ. วรรณวิทัศน์. 10, (1), (3)-(4).