(1)
พัดทองส. พระภูมิพลมิ่งเกล้า หทัยไทย. VANNAVIDAS 2017, 17.