(1)
กงกะนันทน์ว. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ กับการใช้ภาษาต่างประเทศของคนไทย. VANNAVIDAS 2017, 17, 1-4.