(1)
เฉิดฉินนภาพ. คำนิยมในนวนิยายเรื่องเพชรพระอุมา: การศึกษาโครงสร้างและลักษณะทางสังคมวัฒนธรรม. VANNAVIDAS 2017, 17, 132-161.