(1)
ศรีราษฎร์ส.; รุจนเวชร. ข้อบกพร่องในการเขียนของนักศึกษาวิชาเอกภาษาญี่ปุ่นชั้นปีที่ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. VANNAVIDAS 2017, 17, 219-250.