(1)
พัดทองส. คำสอนและกลวิธีการสอนในเรื่องนางนพมาศ. VANNAVIDAS 2017, 17, 323-352.