(1)
ปักษาสุขอ.; สำเนียงงามส. อุดมการณ์เชิงธุรกิจในวาทกรรมเกี่ยวกับบุญในหนังสือธรรมะ: ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับอุดมการณ์. VANNAVIDAS 2018, 18, 105-137.