(1)
ลีลาพรพินิจ ส. การวิเคราะห์เปรียบเทียบด้านรูปแบบและเนื้อหาที่ปรากฎในแบบเรียนภาษาไทยสำหรับผู้เรียนชาวจีน. VANNAVIDAS 2018, 18, 185-210.