(1)
ดาราฉาย ซ.; ใจแจ้ง ว. คำเชื่อมในชื่อเรื่องบทนิพนธ์ภาษาไทยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต. VANNAVIDAS 2018, 18, 85-104.