(1)
งามรุ่งโรจน์น. กลวิธีการเขียนสารคดีชีวประวัติ: กรณีศึกษาจากผลงานของนักศึกษาในวิชาการเขียนสารคดี. VANNAVIDAS 2020, 20, 202-232.