(1)
สุขเล็กป. นิมิตร้ายในวรรณคดีไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น. VANNAVIDAS 2020, 20, 105-137.